Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest:
  Fundacja Carrots


  HubHub
  ul. Postępu 14
  02-676 Warszawa
  REGON 368315282
  NIP 521-379-47-07
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@gocarrots.org
 3. Powierzenie danych osobowych uczestników konkursu nastąpi w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz dostarczenia Nagrody, w celach związanych z realizacją konkursu.
 4. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
 5. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mai oraz dane właściwego urzędu skarbowego. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie celem umożliwienia wyłonienia zwycięzcy oraz wysłania nagrody, ew. poinformowania uczestnika o niewybraniu go laureatem konkursu.
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b oraz litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika, oraz jego zrealizowania i umożliwienia zrealizowania obowiązków podatkowych.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 8. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu.
 9. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
 11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 13. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dbamy o prywatność
i bezpieczeństwo danych

Korzystamy z plików cookie stron trzecich i podmiotów trzecich (lub podobnych technologii) w celu zwiększenia komfortu przeglądania (techniczne pliki cookie) oraz do mierzenia liczby odbiorców (analityczne pliki cookie). Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich naszych plików cookie i na udostępnianie danych naszym stronom trzecim do takich celów.

Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookie.

Analityczne pliki cookie

Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby poprawić stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz.